Психолошко педагошка служба

Последњих година, пегагошко-психолошка служба је тежиште свога рада усмерила на: саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима, сарадњу са разредним старешинама и предметним наставницима, педагошко – инструктивни рад (увођење приправника у посао, посете часовима од стране педагошко-психолошке службе), професионалну оријентацију ученика, као и друге активности из свог делокруга рада.

Посебна пажња посвећена је саветодавном раду са ученицима који је обухватао идентификовање и рад на отклањању педагошких проблема у учењу и понашању ученика, затим индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблеме у учењу и понашању, идентификовање даровитих ученика, као и спровођење конкурса за доделу републичких ученичких стипендија за ученике који су постигли одличан успех у свом досадашњем школовању.

Као новина у доасадашњем раду наше службе, у складу са новим законским прописима о психолошко - педагошком извештају, рађеном у склопу спровођења дисциплинског поступка, ученици који су у процедури су обрађени (психометријски и интервјуом). Подаци о обради су доступни у њиховој документацији, а педагошко - психолошка служба је у обавези да прати њихову адаптацију и реагује у критичним ситуацијама.

На почетку сваке школске године спроводи се анкета за ученике првог разреда у циљу прикупљања анамнестичких података и на основу чега се ради социјална карта, која се потом предочи сваком разредном старешини.

Одржан је већи број предавања за ученике на тему „Болести зависности“, са посебним темама „Алкохолизам“ (које смо радили са ученицима првих разреда уз њихово активно учешће), „Наркоманија“, „Методе и технике учења“, „Како сачувати ментално здравље – како решити конфликте и смањити анксиозност“. Такође, педагошко - психолошка служба је вршила селекцију ученика првих разреда за едукативне семинаре, које је организовало Саветовалиште за младе у Дому здравља и пратила напредовање ученика у обучавању за вршњачку едукацију. У сарадњи са Домом здравља одржани су семинари: „Моје здравље и ја“, „Како рећи не ризичним стиловима живота“. Ученици обухваћени семинаром били су у обавези да своја знања пренесу својим друговима из разреда у оквиру часова одељењске заједнице.

Посебно би издвојили добру сарадњу са ваљевском ПУ-ом, инспекторима за сузбијање и превенцију малолетничке делинквенције и послова за сузбијање наркотика и кријумчарења опојних дрога, који су ученике првог и другог разреда наше школе упознали са променама у закону који се тиче малолетника и са искуствима у њиховом свакодневном раду. Посебан утисак на ученике су оставили аутентични филмови из живота зависника и криминалаца.

У оквиру сарадње са родитељима пружена им је стручна помоћ у проналажењу адекватних начина реаговања у односу на властиту децу. Од родитеља су прикупљени подаци значајни за упознавање и праћење развоја ученика. Организован је саветодавни рад са родитељима ученика ради упућивања у поступке решавања и разумевања проблема ученика (индивидуални рад). Други вид сарадње је био у раду са децом која су имала проблеме, а чији су се родитељи обраћали за помоћ. У ситуацијама где педагошко - психолошка служба није могла наћи адекватна решења, укључивана је и шира социјална мрежа (Центри за социјални рад, Институт за ментално здравље, Саветовалиште за младе, Одељење за малолетничку делинквенцију). Посебан вид сарадње је и учешће у родитељским састанцима (тематски).

Што се тиче сарадње са разредним старешинама, примат је у откривању узрока поремећаја у понашању појединих ученика и предузимању одговарајућих мера. У оквиру тога се служимо социометријским мерењима (социограм), као и социјалним анкетама, којима испитујемо социјалну климу групе и интерперсоналне односе у колективу.

Значајан део посла педагошко - психолошке службе је и учешће у планирању и програмирању, као и учешће у изради појединих делова програма рада школе који се пре свега односе на области: васпитни рад са ученицима, стручно усавршавање наставника, унапређивање васпитно - образовног рада школе, ваннаставне и слободне активности ученика и праћење, остваривање и евалуација годишњег програма рада школе, израда распореда обиласка наставе заштита и унапређење здравља.

Инструктивно – педагошки рад са наставницима обухвата рад са наставницима приправницима на упознавању обавеза приправника за полагање стручног испита, непосредној припреми за час, писању припреме, анализи часова којима су присуствовали педагог и психолог и сагледавању њихове методичке оспособљености, као и праћење оцењивања ученика. Педагог и психолог у својству чланова комисије учествовују у припреми приправника и присуствовали испитивању њихове спремности за полагање испита за лиценцу. Педагошко - психолошка служба у оквиру редовног обиласка наставе присуствовује часовима наставника наше школе и по завршеној анализи упознаје наставнике са својим запажањима.

Наша служба је у великој мери ангажована у професионалној оријентацији ученика и пружа потребну помоћ ученицима у информисању о могућностима даљег школовања.

Што се тиче стручног усавршавања наше службе, похађали смо семинар „Превенција суцида“ у организацији Института за ментално здравље, о чијем успешном завршетку сведочи добијени сертификат. Остварена је добра сарадња са бројним институцијама: Домом здравља, Центром за социјални рад, Истраживачком станицом Петница, Заводом за тржиште рада и др.

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs