Геодезија и грађевинарство

Грађевинарство је старо колико и људски род. Током историје настајале су и нестајале цивилизације, али су остајали видљиви трагови њиховог постојања, чудесне пирамиде, велелепни грчки храмови, Кинески зид, вијадукти, мостови... Грађевинарство је уметност обликовања простора и привредна делатност чији је основни задатак пројектовање и изградња свих врста објеката неопходних за живот, рад и друге потребе људи.

Опис послова

III степен

Декоратер зидних површина (Молер) - Припрема и изводи молерско-фарбарске и тапетарске радове и украсну гипсану орнаментику.

Руковалац грађевинском механизацијом - Управља багерима, утоваривачима, грејдерима, дизалицама, крановима и осталом грађевинском механизацијом.....

IV степен

Грађевински техничар за високоградњу разрађује архитектонско-грађевинске пројекте за објекте високоградње ( породични објекти, стамбене зграде, хале, спортски објекти, пословни објекти итд.), врши техничко-технолошку припрему грађења, организује оперативни рад на градилишту, водиграђевинску документацију, процењује вредност објеката високоградње, припрема техничку документацију и оперативно води управни поступак.

Грађевински техничар за нискоградњу разрађује архитектонско-грађевинске пројекте за објекте нискоградње ( путеви, тунели, мостови, железничке пруге), врши техничко-технолошку припрему грађења, организује оперативни рад на градилишту, води грађевинскудокументацију, процењује вредност објеката нискоградње, припрема техничку документацију.

Према упутству грађевинског инжењера техничар разрађује архитектонско-грађевинске идејне, главне и извођачке пројекте, статичке, грађевинскезанатске детаље, израђује предмер и предрачун радова. На пословима припреме грађења планира потребан материјал, механизацију и кадрове за свесистеме грађења, привремене објекте за смешта људи и материјала. У току извођења радова оперативно организује рад на градилишту, прати иомогућава процес градње, ангажовање људи, материјала и механизације. Веома заначајна група послова је вођење грађевинске документације.Грађевински техничар води грађевинске књиге, дневнике, ситуације и карнет доласка радника на посао, израђује месечне обрачуне изведених радова, води документацију која се обезбеђује пре почетка радова. Код процењивања објеката високоградње утврђује врсту и количину уграђеног материјала, проверава квалитет и стање грађевинског материјала и води записник о томе, обрачунава грађевинску вредност објеката попозицијама. Припрема решења за локацију и урбанистичку сагласност за градњу, води поступак за издавање сагласности за градњу, прати бесправну градњу, подноси захтеве за заустављање такве градње и спроводи решења о рушењу бесправно изграђених објеката.

Услови рада: Ради претежно стојећи и у покрету, у простору градилишта. Кад ради на разради пројеката и вођењу документације ради седећи за компјутером. Кад организује рад на градилишту изложен је променама температуре, топлоти и хладноћи, промаји и прашини. Постоји опасност од пада с висине. Одговоран је за рад и безбедност људи којима оперативно руководи као и за спровођење мера заштита на раду.. Повремено ради на терену,удаљен од свог сталног места боравка.

Психофизички захтеви: Здрав, издржљив и покретљив организам. Оштар вид, способност тродимензионалног опажања, разликовање боја. Нормалан слух и центар за равнотежу. Спретне руке. Развијене способности просторног представљања са слика и шема, схватања просторних и механичких односа. Практичност у решавању проблема. Смисао за техничко цртање и математику. Самосталност и одговорност. Способност за рад с људима, систематичност ( организовање рада ). Савесност.

Контраиндикације: Оштећења вида, неразликовање боја, оштећења слуха без корекције; деформитети и недовољна покретљивост и спретност руку и прстију; хронична обољења срца и плућа; поремећај пажње и непрецизност у раду.

На следећим линковима можете погледати списак предмета и број часова који они заузимају за сваки смер:

Грађевински техничар за високоградњу IV степен //

Грађевински техничар за нискоградњу IV степен //

 

 

Facebook

КОНТАКТ

  • Адреса: Косте Абрашевића 1, 14000 Ваљево
  • Телефон: +381 (0)14 221 529, +381 (0)14 222 098
  • Факс: +381 (0)14 221 529
  • Електронска пошта: tehnskola@sbb.rs
  • Сајт: www.tehnickaskolava.rs